Pedagogisch luik – Basisschool Bevegem

PPGO

Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap.

Als school zetten we in op de waarden uit het pedagogisch project van het GO! en hebben we oog voor pedagogische innovatie. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht van onze school!

Het pedagogisch project van het GO! vindt u hier (https://www.g-o.be/het-pedagogisch-project-van-het-go-kortweg-ppgo/). Voor dit pedagogisch project wil het schoolteam zich dagelijks inzetten.

GO! BS Bevegem als deel van Scholengroep 20

Het is onze zorg kwaliteitsgericht onderwijs te bieden, waarbij de belangen van het kind centraal staan. Alle kinderen verdienen educatie te krijgen in een cultuur aangepast aan hun leefwereld, in een geest van veiligheid, liefde, waardering en respect.

Iedere leerling is ambitieus, heeft kwaliteiten en dromen. De verwezenlijking daarvan vraagt om uitdagende leertrajecten, die de leerling moeten prikkelen om uit te munten op alle vlakken waar hij of zij kwaliteiten heeft.

Onze school wil een omgeving zijn die haar leerlingen een prettige, mooie en veilige reis garandeert met als doel een plaats op de arbeidsmarkt of een geslaagde vervolgstudie.

Wij willen tevens kunnen garanderen dat geen enkele leerling voortijdig afhaakt; dat iedere leerling zijn doel bereikt en dat toptalent zich volledig kan ontplooien.

Dat betekent dat gelijke kansen aan de basis liggen, dat sociale controle een grote rol speelt, dat wij uitermate alert zijn op pesten en spijbelen, dat we samen werken aan een schone school, dat er een gedragscode wordt uitgewerkt voor leerlingen en medewerkers, dat er aandacht is voor de diversiteit in de begeleiding maar ook dat er eenheid is in de verscheidenheid, met een positief onderscheid ten opzichte van de middelmaat. Vooral ook steunende op een doordachte en inspirerende onderwijsvisie en gerichte aandacht voor waarden en normen.

Gewoon een goede school dus… waar werken een voorrecht en leren een genoegen is.

GO! Basisschool Bevegem – Onze missie en visie

Als schoolteam vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich goed en veilig voelen op school. ‘Een warm en sterk schoolklimaat’ is een belangrijke pijler van ons onderwijs. Met warmte bedoelen we een sfeer waar veiligheid en vertrouwen primeren. Een sfeer die ervoor zorgt dat de kinderen hun sociale vaardigheden versterken en op een positieve manier opgroeien.

Het woord ‘sterk’ vindt zijn oorsprong in de uitdrukking ‘samen sterk’. We vormen samen een hechte groep en zoeken naar elkaars talenten. Vanuit die talentontwikkeling kunnen we elkaar motiveren, verrijken en helpen. Iedere leerling is ambitieus, heeft kwaliteiten en dromen. De verwezenlijking daarvan vraagt om uitdagende leertrajecten. Trajecten die de leerlingen prikkelen om uit te munten. Wij willen kunnen garanderen dat elke leerling een zo hoog mogelijk niveau bereikt, volgens zijn talenten en interesses. Ons team streeft naar een maximale leerwinst bij al onze leerlingen. De leerkrachten willen de kinderen bezielen, inspireren, leren leren, leren leven en vooral leren samenleven.

Visie op leren

Om kwalitatief sterk onderwijs te kunnen aanbieden, is het noodzakelijk uit te gaan van een goed onderbouwde, bewust beleefde en geconcretiseerde visie op leren. De visie vormt een eigentijds en toekomstgericht referentiekader dat ons handelen stuurt. We willen meer dan ooit leerlingen uitdagen en prikkelen via goed onderbouwde acties.

Onze leerlingen worden begeleid door een professioneel team, dat met hart en ziel werkt en dat de kinderen wil uitdagen, prikkelen en stimuleren om met volle goesting te leren. 

Referentiekaders en eindtermen

Als school hebben we de opdracht om de door het Vlaams Parlement goedgekeurde eindtermen te realiseren. Eindtermen zijn minima waaraan een school moet voldoen. Wij willen de lat hoog leggen voor al onze leerlingen. De leerplannen die het GO! heeft opgesteld, zijn dan ook kaders waarmee we aan de slag gaan om onze kinderen maximale leerwinst te bezorgen, rekening houdend met de schoolcontext en de leerlingenkenmerken.

Zorg en leerlingbegeleiding

Onze school richt zich, naast het aanbrengen van de noodzakelijke kennis, ook op de opvoeding en de ontwikkeling van de creativiteit, van cognitieve, sociale en culturele vaardigheden. We stemmen af op de continuïteit in de ontwikkeling van de kinderen en richten ze zo in dat deze een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen.

Het kind staat centraal in zijn noden, behoeften, verlangens, mogelijkheden en beperktheden vanuit zijn milieu, aanleg of op fysisch gebied.

Elk kind is uniek. Daarom zorgen we voor een kindgericht opvoedingsconcept.
Dat impliceert:

 • differentiatie en individualisatie (in klas, huistaken, rapportering)
 • intern: werkstructuren met kernleerstof en verrijkingstaken voor taal en rekenen, ook voor

alle andere domeinen kan dit voor ogen worden gehouden.

 • extern: gedifferentieerde huistaken en rapportering
 • observatie en begeleiding, maar ook remediëring
 • objectieve evaluatie en rapportering
 • pedagogisch-didactische hulpmiddelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast

We zorgen voor een efficiënt pedagogisch en didactisch optreden: continuïteit en gradatie, een doordachte planning met een functionele leerstofkeuze.
We wensen dat de leerlingen die onze school verlaten optimaal voorbereid zijn op het secundair onderwijs.

Het gehele team engageert zich om de gehele persoonlijkheid van het kind harmonisch te ontwikkelen. Naast het cognitieve, wordt ook zorg besteed aan de sociaal-emotionele, dynamisch-affectieve, muzische vorming, de psychomotorische ontwikkeling en een verantwoorde attitudevorming.

Samenwerking tussen alle participanten berust op respect en een open geest, met bereidheid om problemen uit te praten en oplossingen te zoeken.

Het beleids- en schoolteam zal permanent zorg besteden aan infrastructuur, om ze aan te passen en te verbeteren.

Visie op kwaliteitszorg

Kwaliteitsvol onderwijs gaat om het vormen van leerlingen tot zelfstandige volwassenen. Het gaat om het ontwikkelen van elk individueel talent, het vormen van de totale persoonlijkheid, de brede ontwikkeling van elk individu en het samenleven in een steeds sneller wijzigende maatschappij.

Dit in combinatie met het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes.

Het is belangrijk om als school die kwaliteit te bewaken en te verhogen, goede praktijken te borgen en steeds op zoek te gaan naar verbetering.

Als school gebruiken wij het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit voor onze eigen ontwikkeling.
Het is een ijkpunt om kwaliteitsvol onderwijs vorm te geven en het leren van de leerlingen centraal te stellen.

Innovatief onderwijs

Als school zetten we sterk in op innovatief onderwijs. Al onze leerlingen beschikken over een G-Suite-account en er zijn in elke klas Chromebooks beschikbaar.

We hebben de voorbije maanden getoond hoe groot ons aanpassingsvermogen is in de coronacrisis. We willen in deze tijden garanderen dat het leerrecht van onze leerlingen verzekerd blijft. Leerkrachten werken samen en grijpen deze tijden aan om in te zetten op digitaal onderwijs.

Leesinterventie voor scholen met een totaalbenadering (LIST)

Sinds 2019 zijn wij gestart met het LIST-project. LIST is een leesinterventieproject voor scholen met een totaalaanpak. Bij steeds meer kinderen is lezen niet meer vanzelfsprekend. Doordat kinderen lezen vaak zien als een moeizaam en nutteloos proces, vinden ze het bijgevolg ook niet meer leuk om te lezen. Bij weinig kinderen is er nog sprake van een intensieve leesmotivatie. De kwantiteit van het lezen gaat achteruit, maar dit heeft tevens invloed op de kwaliteit. Zo komt men terecht in een vicieuze cirkel. Dit is dan ook waar LIST op doelt, het voorkomen of doorbreken van deze negatieve vicieuze cirkel.

Leesbeleving, leesbegrip en de betrokkenheid van de leerlingen nemen in dit project een heel belangrijke plaats in. Deze factoren zorgen ervoor dat leerlingen gemotiveerde en zelfstandige lezers worden. Het integreren van deze aspecten gebeurt onder andere a.d.h.v. leuke mini-lessen, die tweemaal per week gekoppeld worden aan het voorgelezen deel uit het boek. Tijdens de mini-les wordt de kinderen op een leuke manier iets bijgebracht. De leerkracht zorgt er op die manier voor om met volle overtuiging de kinderen warm te maken om te lezen.

Het LIST project kiest er ook heel bewust voor om de kinderen zelf hun boeken te laten kiezen. Dit stimuleert het leesplezier. Wij beschikken over een ruime en verzorgde schoolbibliotheek, waar elk kind wel een gepast boek vindt. De boeken zijn geordend volgens verschillende thema’s die aangeduid worden met een symbool. Dit kan alvast geen excuus zijn om geen boek te lezen.

Exentra

Statistisch gezien is 20 % van de leerlingen begaafd (de sterke leerling) en 3 % van de leerlingen hoogbegaafd. Als school zijn wij ons hier van bewust en beseffen we dat het goed is om voor die sterke en (hoog)begaafde leerlingen aangepaste begeleiding te voorzien.  

Het Exentra-scholenproject zorgt ervoor dat we een beroep kunnen doen op een wetenschappelijk onderbouwde en door de praktijk beproefde methodologie.

Onze leerkrachten worden opgeleid in binnenklasdifferentiatie naar boven, zowel in onze lagere school als in de kleuterafdeling.

Taalbeleid

 • Taaldiversiteit in kader van instroom – streven naar interculturele gerichtheid
  ‘Taal als rode draad door de kleuterklas’ – Onze school telt de laatste jaren een stijgend aantal anderstalige kleuters. Taaldiversiteit is de norm binnen de huidige maatschappij, dit zal de komende jaren wellicht nog toenemen.
 • Mondelinge taalvaardigheid gekoppeld aan sociale vaardigheid en gelinkt aan het beleid leerlingbegeleiding
  ‘Taal de hele dag door’ – Mondelinge taalvaardigheid is essentieel om communicatief te handelen, niet alleen op school maar ook in de maatschappij.
 • Inzetten op een sterk geïntegreerd leesbeleid – LIST
  Uit analyse van de leestoetsen blijkt dat het leesniveau van onze leerlingen daalt.
 • Taal als motor en middel
  Taalvaardigheid is de basis van alle leren! Taal is belangrijk in alle vakken.

Taalvakkenbeleid

 • Taalsensibilisering
 • Taalinitiatie Frans van de derde kleuterklas tot het eerste leerjaar
  We leggen de focus op durven meedoen, positief openstaan voor klanken, woorden en eenvoudige zinnen en het speels verwerven van enkele woorden en zinnetjes.
 • Formeel taalonderwijs Frans vanaf het vijfde leerjaar
 • Taalonderwijs Engels
  We bieden vrijblijvend extra sessies Engels aan voor het zesde leerjaar.